Начало » Начини на плащане


BIC на банка на наредителя / BIC of the ordering customer's: IORTBGSF
IBAN на наредител/ Ordering customer's IBAN: BG48IORT80481490714900